Reklamační řád

pro prodej zboží

Pat Shoes s.r.o.
Londýnská 254/7, Vinohrady
120 00, Praha 

IČO: 081 18 353

Tento reklamační řád je účinný od 3.3.2020

 

1.        Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2.        Tento reklamační řád vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele Pat Shoes s.r.o. prostřednictvím internetového obchodu www.pat-shoes.com.

3.        Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců při nákupu fyzickou osobou pro soukromé účely (v případě nákupu zboží pro podnikatelskou činnost, tedy nákup na IČ, může být záruční doba kratší – 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak) a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 4.        Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • přes reklamační systém e-shopu zde
 • poštou na adrese: Pat Shoes s.r.o. - Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
 • emailem na adresu: info@pat-shoes.com

 5.        Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • reklamované zboží s vyplněným reklamačním protokolem (viz. níže)
 • podrobný popis závady,důvod.

6.        Elektronicky na e-mailovou adresu je spotřebitelovi vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

7.        Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 8.     V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

 9.      Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

10.    Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte, vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem. Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.  Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě, zboží nechat odeslat  zpět dodavateli a informovat o této skutečnosti dodavatele. 

11.    Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy obdržíme reklamaci). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. 

12.    Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.